Home arrow แนะนำหนังสือใหม่ arrow ศาสตร์การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม
ศาสตร์การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Thursday, 08 November 2012

คู่มือการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ คศ.3 และ คศ.4 ชุดที่ 2

                                                                                                                   ราคา 250 บาท

                                                                                         คำนำ

          หนังสือศาสตร์การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้ใช้เป็นคู่มือการจัดทำผลงานทางวิชาการ สำหรับครูสายงานการสอน  เพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและครูเชี่ยวชาญ  ชุดกิจกรรมถือว่าเป็นเอกสารที่สามารถนำเสนอเป็นผลงานทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.)  กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ในเอกสารเล่มนี้  ผู้เขียนได้เขียนเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการประเภทชุดกิจกรรม แนวคิด  ทฤษฎีการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม  ตัวอย่างชุดกิจกรรม  ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม แบบคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  แบบรายงานผล การปฏิบัติงาน  ในหน้าที่  แบบประเมินของคณะกรรมการประเมิน  และข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการประเภทชุดกิจกรรม  ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้เป็นคู่มือในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  การเขียนรายงานการวิจัย ได้ด้วยตนเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะและนำไปสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
                                                                             
                                                                                                                                           สุจิต  เหมวัล

                                            สารบัญ
เรื่อง                                                                                              หน้า
คำนำ
ตอนที่ 1  ผลงานทางวิชาการประเภทชุดกิจกรรม............................1
1  ผลงานทางวิชาการประเภทชุดกิจกรรม.......................................3
2  ลักษณะสำคัญของผลงานทางวิชาการประเภทชุดกิจกรรม..........4
3  แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการประเภทชุดกิจกรรม........6
4  องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนนผลงานทางวิชาการ
    ประเภทชุดกิจกรรม......................................................................9
5  เอกสารประกอบชุดกิจกรรม.......................................................29
ตอนที่ 2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุดกิจกรรม..................................31
1  ความหมายของชุดกิจกรรม........................................................33
2  ประเภทชุดกิจกรรม................................................................... 35
3  ลักษณะชุดกิจกรรมที่ดี..............................................................36
4  ประโยชน์ของชุดกิจกรรม..........................................................38
5  ชุดกิจกรรมกับสาระการเรียนรู้....................................................40
6  กระบวนการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม.....................................41
7  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม...........................................52
ตอนที่ 3  ตัวอย่างชุดกิจกรรม........................................................69
ตอนที่ 4  ตัวอย่างการจัดทำแผนประกอบการใช้ชุดกิจกรรม......... 91
ตอนที่ 5  ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรม............109
ตอนที่ 6  แบบเสนอขอรับการประเมินและแบบรายงาน.................171
ตอนที่ 7  เกณฑ์การประเมิน และแบบสรุปการประเมิน.................185
ตอนที่ 8  ข้อสังเกตการตรวจผลงานทางวิชาการ..........................221
เอกสารอ้างอิง...............................................................................259


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 18 March 2013 )
< ก่อนหน้า
 
 
ดร.สุจิต เหมวัล | www.drsujit.com อบรม แสดงความยินดีกับครู คศ.3 ,คศ. การเผยแพร่ผลงาน หลักสูตร พรบ.การศึกษา แนะนำหนังสือใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรม งานวิจัย ประชาสัมพันธ์ บริการเว็บโฮสติ้ง จดโดเมนเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์